Καλό καί εὐλογημένο Ἅγιο Δωδεκαήμερο !

19435Τήν εὐλογημένη ἐκείνη νύχτα τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ὅσοι ἀξιώθηκαν νά προσκυνήσουν τόν Νεογέννητο ἐπιχείρησαν τό πιό ὄμορφο ταξίδι τῆς ζωῆς τους…

Ὁ δίκαιος Ἰωσήφ ἀνέβη ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν εἰς πόλιν Δαυΐδ, ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ … ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικί, οὔσῃ ἐγκύῳ.
Οἱ ποιμένες πού δέχθηκαν τήν ἐπίσκεψη τοῦ ἀγγέλου εἶπον πρὸς ἀλλήλους· διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ … καὶ ἦλθον σπεύσαντες, καὶ ἀνεῦρον τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν ᾿Ιωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ.
Οἱ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς ῾Ιεροσόλυμα … καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς …καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ.

Εὐχή μας ὁλόψυχη τό φετινό ταξίδι τῶν Χριστουγέννων νά ὁδηγήσει τά βήματα ὅλων στή φάτνη τῆς εἰρήνευσης, τῆς καταλλαγῆς, τῆς συμφιλίωσης, τῆς ἀποδοχῆς τοῦ κάθε ἄλλου πού γίνεται ἀδελφός.

Καλό καί εὐλογημένο Ἅγιο Δωδεκαήμερο !

Μέ εὐχές ἀπό καρδιᾶς,
Ὁ Διευθυντής καί τά Στελέχη τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν