Χριστὸς γεννᾶται σήμερον ἐν Βηθλεὲμ τῇ πόλει…

Καλὴν ἐσπέραν ἄρχοντες κι ἂν εἶναι ὁρισμός σας,
Χριστὸς γεννᾶται σήμερον ἐν Βηθλεὲμ τῇ πόλει.
Ἐν τῷ σπηλαίῳ τίκτεται, ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων,
οἱ οὐρανοί ἀγάλλονται, χαίρει κι ἡ φύσις ὅλη.
Ἐκ τῆς Περσίας ἔρχονται τρεῖς Μάγοι μὲ τὰ δῶρα,
ἄστρον λαμπρὸν τοὺς ὁδηγεῖ, χωρίς νὰ λείψῃ ὥρα.
Γονατιστοὶ τὸν προσκυνοῦν καὶ δῶρα τοῦ χαρίζουν,
σμύρνα, χρυσὸν καὶ λίβανον, Θεὸν τὸν εὐφημίζουν.
Καὶ ἐπληρώθη τὸ ῥηθέν, Προφήτου Ἡσαΐου,
μετὰ τῶν ἄλλων προφητῶν καὶ τοῦ Ἱερεμίου.
Ἰδοὺ ὅπως σᾶς εἴπαμεν ὅλην τὴν ὑμνωδίαν,
τοῦ Ἰησοῦ μας τοῦ Χριστοῦ, Γέννησιν τὴν ἁγίαν.
Χρόνους πολλοὺς νὰ χαίρεσθε, πάντα εὐτυχισμένοι,
σωματικῶς καὶ ψυχικῶς νὰ εἶσθε πλουτισμένοι.

 

Ὁ Διευθυντής καί οἱ Συνεργάτες
τοῦ Ἱδρύματος Νεότητος καί Οἰκογένειας
τῆς Ἱ. Αρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
ἀπό καρδιᾶς σᾶς εὐχόμαστε
τή βίωση τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου
μέ τήν ἀθωότητα τῶν παιδιῶν πού γυρίζουν στίς γειτονιές
θυμίζοντάς μας πώς ὁ Λόγος γίνεται σάρκα γιά νά γίνει ἡ σάρκα Λόγος,
πώς ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος γιά νά ξαναγίνει ὁ ἄνθρωπος ἄρχοντας.

 

Καί σᾶς καληνυχτίζουμε, πέσετε, κοιμηθεῖτε,
ὀλίγον ὕπνον πάρετε κι εὐθύς νά σηκωθῆτε.
Στήν Ἐκκλησίαν τρέξατε μέ θείαν προθυμίαν
καί μέ πολλήν εὐλάβειαν στήν Θείαν Λειτουργίαν.
Εἰς ἔτη πολλά!

(Κάλαντα Χριστουγέννων Καππαδοκίας.
Ἦχος α´. Ῥυθμὸς τετράσημος)