Η Γέννησίς σου…

Ψηφιακός Δίσκος “Ύμνοι των Χριστουγέννων” ΙΜΜΒ, 1998