Καλή Ανάσταση!

«Τὴν ἀνάστασίν σου, Χριστὲ Σωτήρ,
Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς,
καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς καταξίωσον ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ σὲ δοξάζειν»

Ὁ διευθυντής καὶ τά στελέχη τοῦ Γραφείου Νεότητος  τῆς Ιερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
σᾶς εὔχονται ὁλόψυχα :
Καλή Ανάσταση!

Πασχαλινή Κάρτα 2013

1_1_~1