Το φετεινό Πάσχα ας είναι το αληθινό μας ταξίδι…

eyxesἘρχόμενος ὁ Κύριος, πρὸς τὸ ἑκούσιον Πάθος, τοῖς Ἀποστόλοις ἔλεγεν ἐν τῇ ὁδῷ. Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ παραδοθήσεται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καθώς γέγραπται περὶ αὐτοῦ. Δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθῶμεν αὐτῷ, καὶ συσταυρωθῶμεν, καὶ νεκρωθῶμεν δι’ αὐτόν, ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς, ἵνα καὶ συζήσωμεν αὐτῷ, καὶ ἀκούσωμεν βοῶντος αὐτοῦ, οὐκέτι εἰς τὴν ἐπίγειον Ἱερουσαλήμ, διὰ τὸ παθεῖν· ἀλλὰ ἀναβαίνω πρὸς τὸν Πατέρά μου, καὶ Πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου, καὶ Θεὸν ὑμῶν, καὶ συνανυψῶ ὑμᾶς εἰς τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

Στιχηρό ιδιόμελο των Αίνων, ήχος α΄, στον Όρθρο της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας

 

Το φετεινό Πάσχα ας είναι το αληθινό μας ταξίδι στην ανακάλυψη του μυστηρίου της αγάπης του Σταυρωμένου Θεού.

Μαζί με τους Αποστόλους ας ανέβουμε μαζί Του, ως μονάκριβο προνόμιο, να συμμετάσχουμε στη θυσία Του που αιώνια προσφέρεται.

Για να μην κατέβουμε ποτέ. Γιατί εκεί είναι το πλήρωμα της αγάπης, η πιο βαθειά και πιο καρποφόρα αναζήτηση,

ο ταπεινωμένος Βασιλεύς της δόξης, ο Αμνός, ο Σωτήρας.

Κ α λ ή Α ν ά σ τ α σ η !

Με καρδιακές ευχές,

Ο Διευθυντής και τα Στελέχη του Γραφείου Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

ESTAURWMENOS