…μέτοχοι τῆς δικῆς Του ἀληθινῆς καὶ θείας εἰρήνης!

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΟΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

Γιὰ νὰ εἰρηνεύσει ὁ Κύριος τοὺς ἀνθρώπους μὲ τὸν Θεό, μὲ τὸν ἑαυτό τους καὶ μεταξύ των, ἀνέβηκε στὸν Σταυρό.

Τόσο μεγάλη καὶ ἀγεφύρωτη ἦταν ἡ ἔχθρα τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸν Θεό, τῶν ἀνθρώπων μεταξύ των καὶ μέσα των, ὥστε χρειάσθηκε νὰ χύσει τὸ αἷμα Του ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς γιὰ νὰ μᾶς εἰρηνεύσει.

Δῶρο λοιπὸν τοῦ Σταυρωθέντος Χριστοῦ ἡ εἰρήνη. Δῶρο ποὺ δὲν μᾶς δίδεται κατὰ ἕνα μαγικὸ τρόπο, ἀλλὰ προϋποθέτει τὸν δικό μας ἀγώνα νὰ δεχθοῦμε τὸ δῶρο καὶ νὰ τὸ ἀξιοποιήσουμε.

Ἡ Ἐκκλησία εὑρίσκεται πάντα σὲ ἕνα διαρκῆ ἀγώνα, σὲ μία διαρκῆ πορεία εἰρήνης μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν Παναγία μας, τοὺς Ἀποστόλους, τοὺς Μάρτυρες, τοὺς Ὁσίους τοὺς εὐσεβεῖς εἰρηνικοὺς καὶ εἰρηνοποιοὺς Χριστιανοὺς ὅλων τῶν αἰώνων.

Ἡ πορεία αὐτὴν δὲν προβάλλεται, δὲν διατυμπανίζεται, ἀλλὰ μυστικὰ ἀκτινοβολεῖ τὴν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο.

Αὐτὴ τὴν εἰρήνη μᾶς ἄφησε ὁ Κύριος ὡς πολύτιμη κληρονομία μετὰ τὴν ἁγία Του Ἀνάσταση. Οἱ πρῶτες λέξεις τοῦ Ἀναστάντος ἦταν «εἰρήνη ἡμῖν» (Λουκ. 24, 37).

Ὅσον ὁ Χριστιανὸς ἀγωνίζεται κατὰ τοῦ ἐγωϊσμοῦ, τῆς φιλαυτίας καὶ τῶν παθῶν του καὶ προάγεται στὴν ἀγάπη, τὴν φιλοθεΐα καὶ τὴ φιλανθρωπία, εἰρηνεύει ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικά.

Ὁ εἰρηνεύσας μὲ τὸν Θεό, μὲ τὸν ἑαυτό του καὶ μὲ τοὺς συνανθρώπους του Χριστιανὸς μεταδίδει τὴν εἰρήνη καὶ στὸ περιβάλλον του. Γίνεται εἰρηνοποιὸς καὶ ἀναπαύει τοὺς συνανθρώπους του μὲ τὴν εἰρηνικὴ κατάσταση τῆς ψυχῆς του.

Ποθοῦμε τὴν εἰρήνη γιὰ ὅλο τὸν κόσμο. Ζητοῦμε τὴν Χάρι τοῦ Σταυρωθέντος καὶ Ἀναστάντος Κυρίου γιὰ νὰ γινώμεθα καὶ ἐμεῖς μὲ τὸν καθημερινό μας ἀγώνα μέτοχοι τῆς ἰδικῆς Του ἀληθινῆς καὶ θείας εἰρήνης. Ὁμολογοῦμε καὶ ἡμεῖς μὲ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο: «Αὐτὸς γὰρ ἐστὶν ἡ εἰρήνη ἡμῶν» (Ἐφ. 2, 14).

 (+) Ἀρχιμ. Γεώργιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς
Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους, Ἅγιον Πάσχα 2004

Ὁ Διευθυντής καί οἱ Συνεργάτες
τοῦ Ἱδρύματος Νεότητος καί Οἰκογένειας
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν σᾶς εὔχονται

Καλή Ἀνάσταση !