Βασιλεῦ οὐράνιε…

pentecost2Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν.

 

Ουράνιε Βασιλεύ, Εσύ που είσαι οδηγός, ενισχυτής και παρηγορητής μας, Εσύ που είσαι το Πνεύμα από όπου πηγάζει η αλήθεια, Εσύ που βρίσκεσαι παντού και γεμίζεις τα πάντα με την παρουσία σου, Εσύ που είσαι το θησαυροφυλάκιο των καλών και ο δοτήρας της ζωής, έλα και  κατοίκησε μέσα μας και καθάρισε μας από κάθε αμαρτία και σώσε, Εσύ που είσαι απόλυτα Αγαθός, τις ψυχές μας. Αληθινά.

 

(Η προσευχή αυτή αναφέρεται κυρίως στο Άγιο Πνεύμα, που είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος)