Από καρδιάς…

eikona123Ὄρη καὶ βουνοί, πεδία καὶ φάραγγες, λαοὶ καὶ φυλαί, ἔθνη καὶ

πᾶσα πνοή, ἀλλαλάξατε εὐφροσύνης ἐνθέου πληρούμενα· ἦλθε,

πάντων ἐπεδήμησεν ἡ λύτρωσις, Λόγος τοῦ Θεοῦ ὁ ἄχρονος, ὑπό

χρόνον δι’οἶκτον γενόμενος.

Τροπάριον τῆς στ΄ᾠδῆς τοῦ κανόνος τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

 

Ὁ διευθυντής καὶ τά στελέχη τοῦ Γραφείου Νεότητος
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
σᾶς εὔχονται ὁλόψυχα

καλά Χριστούγεννα,

εὐλογημένο καὶ εἰρηνικό τὸ 2014