Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Περί της αγάπης του Χριστού

JohnchrysostomἘγὼ πατήρ, ἐγὼ ἀδελφός, ἐγὼ Νυμφίος, ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφεύς, ἐγὼ ἱμάτιον, ἐγὼ ῥίζα, ἐγὼ θεμέλιος. Πᾶν ὅπερ ἂν θέλῃς ἐγώ. Μηδενὸς ἐν χρείᾳ καταστῇς. Ἐγὼ δουλεύσω. Ἦλθον γὰρ διακονῆσαι, οὐ διακονηθῆναι. Ἐγὼ καὶ φίλος καὶ ξένος καὶ κεφαλὴ καὶ ἀδελφὸς καὶ μήτηρ. Πάντα ἐγώ· μόνον οἰκείως ἔχε πρὸς ἐμέ. Ἐγὼ πένης διὰ σέ, καὶ ἀλήτης διὰ σέ, ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ διὰ σέ, ἐπὶ τάφου διὰ σέ, ἄνω ὑπὲρ σοῦ ἐντυγχάνω τῷ Πατρί, κάτω ὑπὲρ σοῦ πρεσβευτὴς παραγέγονα παρὰ τοῦ Πατρός. Πάντα μοι σὺ καὶ ἀδελφὸς καὶ συγκληρονόμος καὶ φίλος καὶ μέλος. Τί πλέον θέλεις;

Εγὼ είμαι πατέρας, εγὼ αδελφός, εγὼ νυμφίος, εγὼ οικία, εγὼ τροφή, εγὼ ένδυμα, εγὼ ρίζα, εγὼ θεμέλιο, κάθε τι το οποίο θέλεις εγώ· να μην έχεις ανάγκη απὸ τίποτε. Εγὼ και θα σε υπηρετήσω· διότι ήλθα να υπηρετήσω, όχι να υπηρετηθώ. Εγὼ είμαι και φίλος, και μέλος του σώματος και κεφαλὴ και αδελφός, και αδελφὴ και μητέρα, όλα εγώ· αρκεί να διάκεισαι φιλικὰ προς εμέ. Εγὼ έγινα πτωχὸς δια σε· έγινα και επαίτης διὰ σε· ανέβηκα επάνω στον Σταυρὸ διὰ σε· ετάφην διὰ σε· στον ουρανὸ άνω διὰ σε παρακαλώ τον Πατέρα· κάτω στην γη εστάλην απὸ τον Πατέρα ως μεσολαβητὴς διὰ σε. Όλα δι᾿ εμὲ είσαι συ· και αδελφὸς και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος του σώματος. Τι περισσότερο θέλεις;

 

Ο Κύριος απευθυνόμενος προς ημάς
Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου Απόσπασμα εκ της οστ´ (76) ομιλίας αυτού εις το κατὰ Ματθαίον Ευαγγέλιον 24,16-31 (ΕΠΕ τόμ. 12, σελ. 34)