Ἔχω ἔλθει στὴ γῆ γιὰ νὰ σέ ὑπηρετήσω…

Διακονῆσαι αὐτὸς ἐλήλυθα, οὗ τὴν μορφὴν ὁ Πλαστουργὸς ἑκὼν περίκειμαι, τῷ πτωχεύσαντι Ἀδάμ, ὁ πλουτῶν θεότητι, θεῖναι ἐμήν τε αὐτοῦ ψυχὴν ἀντίλυτρον ὁ ἀπαθὴς θεότητι

Μεγάλη Δευτέρα, Κανών Τριῳδίου, ᾨδὴ α’

 

«Ἐγώ, ὁ τέλειος Θεός, ἔχω ἔλθει στὴ γῆ γιὰ νὰ ὑπηρετήσω αὐτόν (τόν ἄνθρωπο),
τοῦ ὁποίου τὴ μορφὴ φέρω ὡς Πλαστουργὸς μὲ τὴ θέλησή μου,
δηλαδὴ τὴ μορφὴ τοῦ Ἀδάμ, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν πτώση του πτώχευσε
ἀπὸ τὰ θεῖα του χαρίσματα. Παρ’ ὅλο ποὺ εἶμαι ἀπαθὴς Θεός,
ἦλθα γιὰ νὰ προσφέρω τὴ ζωή μου ὡς λύτρο γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ παραβάτη».

Ἀνδρέας Θεοδώρου, «Πρὸς τὸ ἑκούσιον πάθος»,
ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας

Καλή Ἀνάσταση!

Ὁ Γενικός Διευθυντής καί τά Στελέχη
τοῦ Ἱδρύματος Νεότητος καί Οἰκογένειας
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν