Χριστὸς ἀνέστη…

photo70-45Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἀναστήθηκε ἀφοῦ κατέβηκε καὶ δίδαξε στοὺς νεκρούς, καταπατώντας μὲ τὸν θάνατό του τὸν φυσικὸ καὶ τὸν πνευματικὸ θάνατο καὶ σὲ ὅσους βρίσκονταν σὲ τάφους, εἴτε φυσικοὺς εἴτε πνευματικούς, χάρισε ἔτσι τὴν ἀληθινὴ ζωή.

 

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου  καθὼς προεῖπεν,  ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν  καὶ μέγα ἔλεος.

Μὲ τὴν ἀνάσταση Του ἀπὸ τὸν τάφο ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὄπως εἶχε πεῖ πρὶν τὰ ἅγια πάθη Του, μᾶς χάρισε τὴν ἀληθινὴ αἰώνια ζωή καὶ τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ στὶς ταπεινές μας ὑπάρξεις