Προσευχή από τη Θ. Λειτουργία του Αγ. Χρυσοστόμου

Ο ευλόγων τους ευλογούντάς σε,
Κύριε, και αγιάζων τους επί Σοι
πεποιθότας, σώσον τον λαόν σου
και ευλόγησον την κληρονομίαν σου.
Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον,
αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν
του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον
τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπης
ημάς τους ελπίζοντας επί σε.
Ειρήνη τω κόσμω σου δώρησον,
ταις Εκκλησίαις σου, τοις ιερεύσι,
τοις άρχουσι  ημών, τω στρατώ
και παντί τω λαώ σου.
Ότι πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα
τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εκ σου
του Πατρός των φώτων και σοι
την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και
τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι,
νυν και αεί και εις τους αιώνας
των αιώνων.
Αμήν.