Καθώς «ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα»…

evὮ, Πάσχα!
Τό μέγα καί ἱερό, πού καθαρίζεις τόν κόσμο ὅλο!
Θεός πού σταυρώνεται,
ἥλιος πού σκοτίζεται καί πάλι ἀνατέλλει,
καταπέτασμα πού σχίζεται,
αἷμα καί νερό πού χύνεται ἀπ’ τήν πλευρά,
γῆ πού σείεται,
πέτρες πού σχίζονται γιά χάρη τῆς πέτρας (πού εἶναι ὁ Χριστός),
νεκροί πού ἀνασταίνονται, ὡς ἐπιβεβαίωση τῆς κοινῆς ἀναστάσεως.
Τίποτε δέν ὑπάρχει σάν τό θαῦμα τῆς σωτηρίας μου: λίγες σταγόνες αἵματος ἀναπλάθουν τόν κόσμο ὅλο καί γίνονται σάν χυμός γάλακτος γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, πού συνδέουν καί συνάγουν ἐμᾶς σέ μία ἑνότητα.

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγος με΄ εἰς τό Πάσχα (ἀπόσπασμα)

Καθώς τίς ἡμέρες αὐτές «ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα» δεχθεῖτε τίς εἰλικρινεῖς εὐχές μας, πού γίνονται προτροπή, καί ἄς «συμπορευθῶμεν Αὐτῷ, καὶ συσταυρωθῶμεν, καὶ νεκρωθῶμεν δι’ Αὐτόν, ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς, ἵνα καὶ συζήσωμεν Αὐτῷ…»

Καλή Ἀνάσταση!

Μέ καρδιακές εὐχές,

Ὁ Διευθυντής καί τά Στελέχη
τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν